ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแซดเอสเอ็ม-5 ที่มีขนาดผลึกระดับนาโนสำหรับการผลิตแกโซลีนจากพอลิโอเลฟินเหลือทิ้ง
Library Call : วพ.2551 / 6391  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้สังเคราะห์แซดเอสเอ็ม-5 ด้วยวิธีที่แตกต่างกันสองวิธีคือวิธีไฮโดรเทอร์มัลและวิธีเซโรเจล วิธีไฮโดรเทอร์มัลทำได้โดยการผสมสารละลายโซเดียมเมตาซิลิเกตเพนทะไฮเดรต สารละลายโซเดียมอะลูมิเนตและสารละลายเททระเอทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ ตามด้วยการตกผลึกที่170 องศาเซลเซียสเป็นเวลาต่างๆกัน ได้ศึกษาวิธีเซโรเจลด้วยการสังเคราะห์แซดเอสเอ็ม-5 จากซิลิกาที่เตรียมขึ้นใหม่ ได้สำรวจอิทธิพลของชนิดของสารต้นแบบ ค่าพีเอชของเจลและอัตราส่วนของสารต้นแบบต่อซิลิกาต่อการสังเคราะห์แซดเอสเอ็ม-5 ซึ่งเป็นซีโอไลต์ที่มีโครงสร้างแบบเอ็มเอฟไอเททระโพรพิลแอมโมเนียมโบรไมด์ และเททระโพรพิลแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ถูกนำมาใช้เป็นสารต้นแบบ ได้แปรค่าพีเอชจาก 9.0 ถึง 11.0 และอัตราส่วนโดยโมลของสารต้นแบบต่อซิลิกาจาก 0.1 ถึง 0.5 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาอิทธิพลของการใช้คลื่นอัลทราซาวดน์ สารต้นแบบอินทรีย์ถูกกำจัดออกจากตัวอย่างแซดเอสเอ็ม-5 ด้วยการเผาในเตาเผาที่ 550 องศาเซลเซียส นำแซดเอสเอ็ม-5 ที่สังเคราะห์ได้ไปตรวจสอบลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ไอซีพี-เออีเอส อะลูมิเนียมนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ชนิดสปินมุมเฉพาะ การดูดซับไนโตรเจน เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์และการคายแอมโมเนียโดยใช้อุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรม ได้นำแซดเอสเอ็ม-5 ไปทดสอบสมบัติเชิงเร่งปฏิกิริยาของฏิกิริยาการแตกย่อยพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงในรีแอกเตอร์ชนิดไม่ต่อเนื่องภายใต้ภาวะต่างๆ ค่าการเปลี่ยนและปริมาณของผลิตภัณฑ์ส่วนที่เป็นแก๊สและส่วนที่เป็นของเหลวขึ้นกับอุณหภูมิของปฏิกิริยาและอัตราส่วนของซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมในตัวเร่งปฏิกิริยา ความเลือกจำเพาะต่อชนิดผลิตภัณฑ์ได้รับผลจากตัวแปรเหล่านั้นเพียงเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สที่ได้จากการแตกตัวของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงส่วนใหญ่เป็นโพรพีน นอมัลบิวเทน ไอโซบิวทีน และไอสารที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่านอมัลเพนเทน ผลิตภัณฑ์ส่วนที่เป็นของเหลวที่ได้จากการแตกย่อยพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงส่วนใหญ่อยู่ในช่วง C6ถึง C9ตัวเร่งปฏิกิริยาแซดเอสเอ็ม-5 ที่ใช้งานแล้วสามารถทำให้กลับคืนสภาพเดิมได้ด้วยการเผาธรรมดาและความว่องไวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก