ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนพอร์ไฟรินที่เชื่อมต่อด้วยแอลไคน์เพื่อใช้เป็นนาโนเซ็นเซอร์สำหรับสารอินทรีย์
Library Call : วพ.2551 / 5631 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ชุดของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะของพอร์ไฟรินที่เชื่อมต่อด้วยแอลไคน์ สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาโซโนกาชิราคัปปลิงในเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่น่าพึงพอใจ (11-88 เปอร์เซ็นต์) โดยหมู่เมซิทิลถูกเลือกใช้เป็นหมู่แทนที่ด้านข้าง เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลาย ขณะที่หมู่หมู่แอลไคน์ถูกต่อที่ตำแหน่งมีโซเพื่อขยายระบบพายคอนจุเกตของพอร์ไฟริน พอร์ไฟรินที่สังเคราะห์ได้ทั้งหมดถูกพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิคโปรตอนเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรสโกปี และมัลดิทอฟแมสสเปกโทรเมทรีทั้งยังถูกวิเคราะห์สมบัติกายภาพเชิงแสงด้วยเทคนิคยูวี-วิซิเบิลสเปกโทรสโกปีและฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี จาการวิเคราะห์พบว่า ทั้งโลหะไอออนและหมู่แทนที่ที่ตำแหน่งมีโซ โยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่แอลไคน์ ส่งผลต่อสเปกตรัมของการดูดกลืนและการคายแสงของพอร์ไฟริน โดยพอร์ไฟรินที่เชื่อมต่อด้วยแอลไคน์แสดงระบบพายคอนจุเกตที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับพอร์ไฟรินตั้งต้น ดังที่ได้แสดงจากผลการดูดกลืนและการคายแสงในช่วงความยาวคลื่นที่สูงขึ้น สมบัติการเกิดโคออร์ดิเนชันของพอร์ไฟรินที่สังเคราะห์ได้ถูกศึกษาเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคโปรตอนเอ็นเอ็มอาร์ ยูวี-วิซิเบิลและฟลูออเรสเซนต์ไทเทรชันโดยใช้พิริดีนเป็นลิแกนด์ จากผลของโปรตอนเอ็นเอ็มอาร์ไทเทรชัน พบว่า สารประกอบเชิงซ้อนโลหะของพอร์ไฟรินเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับพิริดีนได้แบบ 1:1 นอกจากนั้น การดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่สูงขึ้น และการลดลงของความเข้มสัญญาณฟลูออเรสเซนต์เมื่อเติมพิริดีน ใช้ยืนยันการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างพอร์ไฟรินและพิริดีนได้