ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลผลิตจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม 
Library Call : วพ.2552 / 5525  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ใช้ดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม (PFAD) ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันอิสระร้อยละ โดยน้ำหนักเท่ากับ 87.1?1.3 เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลผ่านกระบวนการเอสเทอริฟิเคชัน โดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตามด้วยการทำให้บริสุทธิ์ด้วยสารละลายเบส เพื่อให้สมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำ ของไบโอดีเซลจาก PFAD ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ASTMD6751-02 ควรดำเนินกระบวนการเอสเทอริฟิเคชัน ด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอลล์ที่อัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:6 โดยใช้กรดซัลฟิวริกเข้มข้นในปริมาณร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของ PFAD ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดขุ่นและจุดไหลเทเท่ากับ 14.0?0.0 และ 6.0?0.0 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ตามด้วยการเอสเทอริฟิเคชันครั้งที่สองด้วยเมทานอล ที่อัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ 1:8 โดยใช้กรดซัลฟิวริกเข้มข้นในปริมาณร้อยละ 3 โดยน้ำหนักของกรดไขมันอิสระ ที่เหลือจากครั้งที่หนึ่ง (9.1?0.01 ร้อยละโดยน้ำหนัก) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ทำให้เหลือกรดไขมันอิสระในผลิตภัณฑ์ร้อยละ 2.1?0.2 โดยน้ำหนัก มีจุดขุ่นและจุดไหลเทเท่ากับ 18.5?0.7 และ 0.8?0.4 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เมื่อทำให้บริสุทธิ์ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 10 โดย น้ำหนัก ในปริมาณ 6 มล. ต่อไบโอดีเซล 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 40 นาที จะได้ไอโซโพรพิลเอสเทอร์ที่เหลือกรดไขมันอิสระในผลิตภัณฑ์ร้อยละ 0.1?0.0 โดยน้ำหนัก มีจุดขุ่นและจุดไหลเทเท่ากับ 4.0?0.0 และ 1.0?0.0 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ขณะที่เมทิลเอสเทอร์จากกระบวนการเอสเทอริฟิเคชัน ด้วยเมทานอลที่อัตราส่วน โดยโมลเท่ากับ 1:8 โดยใช้กรดซัลฟิวริกเข้มข้นในปริมาณร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ทำให้เหลือกรดไขมันอิสระในผลิตภัณฑ์ร้อยละ 1.6?0.01 โดยน้ำหนัก มีจุดขุ่นและจุดไหลเท เท่ากับ 24.0?0.0 และ 12.0?0.0 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เมื่อทำให้บริสุทธิ์ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ในปริมาณร้อยละ 4 มล. ต่อไบโอ ดีเซล 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 40 นาที ทำให้เหลือกรดไขมันอิสระในผลิตภัณฑ์ร้อยละ 0.2?0.0 โดยน้ำหนัก มีจุดขุ่นและจุดไหลเทเท่ากับ 18.0?0.0 และ 11.0?0.0 องศาเซลเซียส ตามลำดับ