ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตและตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้วที่มีกรดไขมันอิสระแตกต่างกัน
Library Call : 550484  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มที่ผ่านการทอดพืชและสัตว์ที่มีผลต่อการผลิตและคุณภาพของไบโอดีเซล การทดลองได้สุ่มตัวอย่างน้ำมันปาล์มใช้แล้วที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระระหว่าง 0.427 ถึง 1.435% ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน โดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของน้ำมัน และมีเมทานอลที่ปริมาณ 15 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของน้ำมัน โดยทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 30 45 และ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลานาน 30 60 และ 120 นาที จากการทดลองพบว่าอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพไบโอดีเซล คือ เมื่อปริมาณกรดไขมันอิสระ (%FFA) ในน้ำมันปาล์มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณเมทิลเอสเตอร์ (%FAME) และร้อยละผลผลิตของเมทิลเอสเตอร์ (%Yield) ลดลง ในขณะที่อุณหภูมิและปริมาณเมทานอลที่ใช้ทดลอง เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ %FAME และ %Yield เพิ่มสูงขึ้น เช่นกัน แต่เวลาที่ใช้ในการทดลองที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ %FAME และ %Yield ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน ทุกสภาวะการทดลอง ที่ระดับกรดไขมันอิสระ 0.427% ใช้เวลาในการทำปฏิกิริยา30 นาที ในการผลิตไบโอดีเซลพบว่า (1) การใช้ปริมาณเมทานอลที่ 25 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของน้ำมัน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จะให้ปริมาณเมทิลเอสเตอร์และร้อยละผลผลิตของเมทิลเอสเตอร์สูงสุด เท่ากับ 96.81 และ 97.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ขณะที่ (2) การใช้ปริมาณเมทานอลที่ร้อยละ 15 โดยปริมาตรของน้ำมัน อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะให้ค่า%FAMEต่อบาทสูงสุด เท่ากับ 4.38