ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลแบบกึ่งต่อเนื่องจากกรดไขมันปาล์มโดยใช้โนโวไซม์ 435
Library Call : วพ.2551 / 5053  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การผลิตไบโอดีเซลแบบกึ่งต่อเนื่องจากกรดไขมันปาล์ม ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ โดยใช้โนโวไซม์ 435 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าการใช้เทอร์เชียรี่บิวทานอลเป็นตัวทำละลายร่วม จะรักษาสภาพของเอนไซม์ถึงแม้จะมีเมทานอลปริมาณมากในระบบ และทำให้ผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์สูงขึ้น ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบกึ่งต่อเนื่อง สัดส่วนของกรดไขมัน: เมทานอล ปริมาณตัวทำละลายร่วม และอัตราการไหลมีผลต่อเปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเทอร์ ภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลคือ อุณหภูมิ 50? อัตราการไหล 1.67 มิลลิกรัมต่อวินาที และอัตราส่วนโดยโมลของกรดไขมันปาล์ม: เมทานอลที่ 1:2 และใช้เทอร์เชียรี่บิวทานอล 29% ของน้ำหนักกรดไขมันปาล์ม กระบวนการแบบขั้นเดียวและแบบ 3 ขั้น พบว่าให้ค่าร้อยละ เมทิลเอสเทอร์สูงสุด 80% และ 92% ตามลำดับ เอนไซม์ไลเปสสามารถใช้งานได้มากกว่า 240 ชั่วโมง โดยไม่เสียสภาพ