ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องโดยกระบวนการเมทานอลภาวะเหนือวิกฤต
Library Call : PJ.2550 / 4105 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องโดยกระบวนการเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตของ น้ำมันปาล์มกับเม ทานอลในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลที่อุณหภูมิ 350 (?2) องศาเซลเซียส ความดัน 18 – 19 (?0.3) เมกะพาสคัล โดยใช้อัตราส่วนผสมไอโซโพรพานอลต่อน้ ํามันปาล์มอยู่ในช่วงร้อยละ 30 - 50 โดยน้ ําหนักเพื่อลดความหนืดของน้ ํามันปาล์ม อัตราส่วนโดยโมลระหว่างน้ ํามันปาล์มกับเมทานอลระหว่าง 1 ต่อ 24 ถึง 1 ต่อ 66 อัตราการไหลของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1.44 – 3.47 กรัมต่อนาที จากการทดลองผลิตไบโอดีเซลพบว่า ร้อยละผลได้ของเอสเทอร์เพิ่มขึ้นตามความดัน แต่ร้อยละผลได้ของเอสเทอร์กลับลดลงเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น เนื่องจากทําให้เวลาการทําปฏิกิริยาลดลง ในการผลิตไบโอดีเซลที่ไม่ได้เติมไอโซโพรพานอลในน้ ํามันปาล์มที่ภาวะความดัน 19 เมกะพาสคัล อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส อัตราการไหลรวมของสารตั้งต้น เท่ากับ 1.45 กรัมต่อนาที ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีร้อยละผลได้ของเอสเทอร์สูงสุดเท่ากับ 68.08 สําหรับการทดลองที่มี การเติมไอโซโพรพานอลในน้ ํามันปาล์มร้อยละ 30 โดยน้ ําหนัก ที่ภาวะความดัน 18 เมกะพาสคัล อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส อัตราการไหลของสารตั้งต้นเท่ากับ 1.44 กรัมต่อนาที ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีร้อยละผลได้ของเอส เทอร์สูงสุดเท่ากับ 57.60