ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ด้วยโนโวไซม์ 435 โดยใช้เทอร์เชียรีบิวทานอลเป็นตัวทำละลายร่วม
Library Call : วพ.2552 / 6259 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ โดยใช้โนโวไซม์ 435 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ ในระบบที่ใช้เทอร์เชียรีบิวทานอลเป็นตัวทำละลายร่วม ด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบคอลัมน์เบดบรรจุ พบว่า ภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำปฏิกิริยา คือ อัตราส่วนโดยปริมาตรของเทอร์เชียรีบิวทานอลต่อน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เท่ากับ 1:1 อัตราส่วนโดยโมลของ เมทานอลต่อน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เท่ากับ 6:1 อุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์และสารตั้งต้นเท่ากับ 40 องศาเซลเซียส อัตราการไหลของสารตั้งต้นเท่ากับ 0.25 มิลลิลิตรต่อนาที และโนโวไซม์ 435 ปริมาณ 3 กรัม หลังจากผลิตไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน (720 ชั่วโมง) ด้วยภาวะดังกล่าว พบว่า เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์และอัตราการผลิตลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์และอัตราการผลิตโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ได้ เท่ากับ 90.10 เปอร์เซ็นต์ และ 12.22 มิลลิโมลต่อกรัมต่อชั่วโมง ตามลำดับ