ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชในเมทานอลและไอโซโพรพานอลภาวะเหนือวิกฤต
Library Call : วพ.2552 / 5365  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันน้ำมันปาล์มโอเลอินเกรดบริโภคและน้ำมันปาล์มดิบในเมทานอลและไอโซโพรพานอลภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลระดับห้องปฏิบัติการ โดยการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับร้อยละ เอสเทอร์โดยวิธีการออกแบบการทดลองแบบ 2? factorial design และ central composite design ภาวะที่ทำการทดลองคือ อุณหภูมิ 280-350 องศาเซลเซียส ความดัน 20-35 เมกะพาสคัล และอัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อน้ำมันพืช 24-42 โดยใส่ไอโซโพรพานอลปริมาณ 25 และ 50 เปอร์เซ็นโดยน้ำหนัก เพื่อลดความหนืดของน้ำมันพืช โดยศึกษาผลของปัจจัยต่างๆที่มีต่อ ร้อยละเอสเทอร์ด้วยวิธีการทดลองเชิงแฟกเทอเรียลแบบ 2k โดยพบว่า อุณหภูมิ ความดัน และอัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อน้ำมันพืช มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อร้อยละเอสเทอร์ แต่ปริมาณไอโซโพรพานอล กลับไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อร้อยละเอสเทอร์ จากผลการทดลองพบว่าสมการถดถอยเชิงเส้นที่ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละเอสเทอร์กับอุณหภูมิ ความดัน และอัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อน้ำมันพืช ที่ภาวะที่เหมาะสมได้ผลิตภัณฑ์มีร้อยละเอสเทอร์เท่ากับ 81 ที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ความดัน 35 เมกะพาสคัล และอัตราส่วนโดยโมล เมทานอลต่อน้ำมันพืช 24