ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลโดยไลเพสตรึงรูปบนแคลเซียมแอลจิเนต
Library Call : PJ.2551 / 4531
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพทางเลือกที่มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากแหล่งของปิโตรเลียมใกล้จะหมดไป โดยทั่วไป สามารถผลิตได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้แอลคาไลเป็นตัวเร่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการใช้ไลเพสเป็นตัวเร่งได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะได้ผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์กว่า ไลเพสจากเชื้อ Candida rugosa เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่นิยม ใช้มากในอุตสาหกรรมแต่มีราคาแพง วิธีการหนึ่งในการลดต้นทุนคือ การตรึงรูปเอนไซม์ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทำการตรึงรูปไลเพสจาก Candida rugosa ด้วยวิธีการหุ้มดัดแปลง (Modified entrapment) โดยหยดสารละลายผสมของโซเดียมแอลจิเนตและไลเพสลงในสารละลายเกลือแคลเซียม (Ca2+) ที่กำลังเริ่มจับตัวกันเป็นเม็ดเจล เติมกลูตารัลดีไฮด์ซึ่งเป็น สารเชื่อมขวาง จากนั้นศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการตรึงรูปไลเพสจาก Candida rugosa ในแคลเซียมแอลจิเนต ผลการทดลองที่ได้พบว่า ภาวะที่เหมาะสมในการตรึง คือ ร้อยละของกลูตารัลดีไฮด์ที่ใช้ในการเชื่อมขวางมีค่าประมาณ 0.4 ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาสำหรับการเกิดการเชื่อมขวาง ระหว่าง และหลังจากการเกิดเจล คือ 15 นาทีและ 3 ชั่วโมง ตามลำดับ ร้อยละของแอลจิเนต คือ 0.5 ความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์และไลเพส คือ 250 มิลลิโมล่าร์และ 2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ ผลจากปฏิกิริยาไฮดรอลิซิส พบว่า ไลเพสตรึงรูปนี้มีความจำเพาะต่อ 4-ไนโตรฟีนิล บิวทิเรทสุดท้ายจากการผลิตโอดีเซลจากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันระหว่างน้ำมันปาล์มและเมทานอล ซึ่งเร่งปฏิกิริยาด้วยไลเพสตรึงรูป ที่ภาวะเหมาะสมนี้ พบว่าได้ประมาณร้อยละ 7.73