ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นจากเมล็ดพืชน้ำมันที่เร่งด้วยเอนไซม์ไลเพสจากเชื้อรา
Library Call : PJ.2549 / 3849  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การขาดแคลนพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันจัดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ การแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนับว่ามีความสำคัญ ไบโอดีเซลถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเราสามารถผลิตไบโอดีเซลได้จากวัตถุดิบของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจนำเมล็ดของวัตถุดิบของเสียทางการเกษตร คือเมล็ดยางพารา มาผลิตไบโอดีเซล โดยนำเนื้อในเมล็ดยางมาสกัดด้วยเฮกเซน เพื่อหาปริมาณของน้ำมัน และองค์ประกอบของกรดไขมัน จากผลการทดลองพบว่า สามารถสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางได้ 47.44% จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลที่เกิดขึ้นจากการเร่งด้วยเอนไซม์ไลเพสที่แยกได้จากเชื้อรา โดยนำน้ำมันจากเมล็ดยางที่สกัดได้มาทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นกับเมทานอล เร่งโดยเอนไซม์ไลเพสที่แยกได้จากเชื้อรา 10 ชนิด ที่เก็บตัวอย่างจากบริเวณต่าง ๆของประเทศไทย เมื่อทำการวัดการทำงานของเอนไซม์ที่แยกได้ พบว่า NAN 204 ซึ่งได้จากดินจากป่าในจังหวัดน่าน มีค่าการทำงานสูงที่สุด คือ 0.41 ไมโครโมลต่อมิลลิลิตรต่อนาที เมื่อวัดปริมาณไบโอดีเซลที่เกิดขึ้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง(High Performance Liquid Chromatography) พบว่า เอนไซม์ไลเพสจากเชื้อราทั้ง 10 ชนิดสามารถผลิตไบโอดีเซลได้จากน้ำมันเมล็ดยางได้ใกล้เคียงกัน ประมาณ 3 % และเมื่อใช้เอนไซม์ไลเพสจากเชื้อรา Rhizomucor miehei (Lipozyme RM IM) เป็นตัวเร่งพบว่าสามารถเปลี่ยนน้ำมันจากเมล็ดยางไปเป็นไบโอดีเซลได้เท่ากับ 92 % แสดงว่าเมล็ดยางซึ่งเป็นของเหลือใช้น่าจะเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งต่อไป