ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากเชื้อแบคทีเรียโดยใช้ปฏิกรณ์ 2 เฟส
Library Call : PJ.2547 / 2969 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษาการเพิ่มผลผลิตไบโอดีเซลที่สภาวะเหมาะสมโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus werneri ที่ถูกตรึงบนกระดาษกรองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์ม กับเมทานอล โดยแปรผันอัตราส่วนสารตั้งต้น น้ำมันปาล์ม:เมทานอล คือ 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 และ1:6 ปริมาณน้ำในปฏิกิริยา ที่ 30% 40% และ 50% ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้อง ที่เวลา 12 และ 24 ชั่วโมง ซึ่งไม่ปรากฎสารเมทิลเอสเทอร์ คาดว่าเป็นผลเนื่องจากเอนไซม์มีค่าความจำเพาะของเอนไซม์ต่ำ และเมทานอลที่เป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยามีผลยับยั้งเอนไซม์ไลเปส