ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดพืชน้ำมัน
Library Call : PJ.2551 / 4356 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ศึกษากระบวนการสกัดแยกน้ำมันออกจากเมล็ดพืช 5 ชนิดได้แก่ กระเจา ตีนเป็ด มะระจีน ถ่อน และเหรียง โดยการใช้เฮกเซนเป็นตัวทำละลาย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปริมาณของน้ำมันจากเมล็ดพืช 5 ชนิดเป็น 22.26 % 34.30 % 46.63 % 6.90 % และ11.19 % ตามลำดับ จากนั้นนำน้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดกระเจา มะระจีน ถ่อน และเหรียง มาสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ชนิดเบส แคลเซียมออกไซด์ 2 % w/w และปริมาณเมทานอลต่อน้ำมัน 9:1 โดยโมลที่อุณหภูมิ 65?C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ได้ร้อยละของเมทิลเอสเทอร์ 13.63% 31.15% 30.17% และ18.99% ตามลำดับ นำน้ำมันที่ได้จากเมล็ดตีนเป็ดซึ่งมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูงจากปฎิกิริยาสองขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกอาศัยปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยา Fe2(SO4)3 1% w/w และปริมาณเมทานอลต่อน้ำมัน 10:1 โดยโมลที่อุณหภูมิ 50?C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และขั้นตอนที่สองอาศัยปฎิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา CaO 2 % w/w และอัตราส่วนของเมทานอลต่อน้ำมัน 9:1 โดยโมลที่อุณหภูมิ 65?C เป็นเวลา2 ชั่วโมง ได้ผลิตภัณฑ์ 79.37% คำสำคัญ : ไบโอดีเซล, เมล็ดพืชน้ำมัน, กรดไขมันอิสระ, ปฏิกิริยาสองขั้นตอน