ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดพืชน้ำมันโดยใช้เฟร์ริกซัลเฟตและโซเดียมไฮดรอกไซด์
Library Call : วพ.2552 / 5527  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ของพืชน้ำมัน 30 ชนิดในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ปริมาณน้ำมัน ปริมาณกรดไขมันอิสระ ค่าสปอนนิฟิเคชัน และค่าไอโอดีนของพืชน้ำมันเหล่านี้อยู่ในช่วง 13-69 เปอร์เซ็นต์ 0.64-30.13 เปอร์เซ็นต์ 161.23-209.54 มิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมันหนึ่งกรัม และ 45.13-164.38 มิลลิกรัมของไอโอดีนต่อน้ำมันหนึ่งกรัมตามลำดับ ไบโอดีเซลของพืชน้ำมันเหล่านี้สามารถสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน และปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันใช้สัดส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันเป็น 12:1 และ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงสำหรับน้ำมันที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระน้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันใช้สัดส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันเป็น 10:1 และเฟร์ริกซัลเฟต ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสสำหรับน้ำมันที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเวลาในการทำปฏิกิริยา และปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาของปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันคือ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของเฟร์ริกซัลเฟต เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของเฟร์ริกซัลเฟต เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของเฟร์ริกซัลเฟต เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ใช้สำหรับน้ำมันที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระ 10 เปอร์เซ็นต์ 20 เปอร์เซ็นต์ และ 30 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ พืชน้ำมันเหล่านี้ทุกชนิดให้ไบโอดีเซลที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส และค่าความหนืด ค่าความหนาแน่น ค่าความเป็นกรดและปริมาณเอสเทอร์อยู่ในช่วง 3.2-5.5 เซนติสโตรกส์ 866.95-887.64 กรัมต่อลูกบาศก์เซ็นติเมตร 0.1252-0.4404 มิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมันหนึ่งกรัม และ 91.71-96.83 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ จากการพิจารณาเปอร์เซ็นต์น้ำมัน ค่าสปอนนิฟิเคชัน ค่าไอโอดีน ค่าความหนืด ค่าความหนาแน่น จุดวาบไฟ ค่าความเป็นกรดและปริมาณเอสเทอร์ พบว่า ไบโอดีเซลที่ได้จากพืชน้ำมันจำนวน 15 ชนิด มีศักยภาพในการนำไปใช้และมีสมบัติส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานของไบโอดีเซล