ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยเมทานอลภาวะเหนือวิกฤต
Library Call : PJ.2552 / 5060  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันใน เมทานอลภาวะเหนือวิกฤต โดยใช้น้ำมันปาล์มใช้แล้วและเมทานอลเป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยา การใช้น้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซลสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้ประโยชน์มาแล้ว อีกทั้งการใช้ไบโอดีเซลก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่าน้ำมันดีเซลอีกด้วย การผลิตไบโอดีเซลใน เมทานอลภาวะเหนือวิกฤตมีข้อดีคือ กรดไขมันอิสระในน้ำมันพืชใช้แล้ว สามารถทำปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกับเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตเป็นเมทิลเอสเทอร์ไปพร้อมๆกับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ทำให้ประหยัดเวลาในขั้นตอนการบำบัดน้ำมันเบื้องต้นและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยศึกษาผลของอัตราส่วนโดยน้ำหนักของน้ำมันพืชใช้แล้วต่อเมทานอล ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 280 - 350 องศาเซลเซียส เวลาในการทำปฏิกิริยา 5 - 30 นาที ความดันประมาณ 20 เมกะพาสคัล ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ขนาด 6.0 มิลลิลิตร พบว่าที่อัตราส่วนโดยโมลของน้ำมันพืชใช้แล้วต่อเมทานอลที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาคือ 1:24 หากอัตราส่วนมากกว่านี้จะเกิดปฏิกิริยาได้ไม่ดีเนื่องจากเมทานอลที่เหลือไปขัดขวางการแยกชั้นของเอสเทอร์โดยไปเพิ่มการละลายของกลีเซอรอลทำให้เหลืออยู่ในชั้นเอสเทอร์เป็นสาเหตุให้สูญเสียร้อยละผลได้ของ เมทิลเอสเทอร์ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาคือ 350 องศาเซลเซียส และเวลาในการทำปฏิกิริยา 30 นาที โดยร้อยละผลได้ของเมทิลเอสเทอร์เท่ากับ 74.2