ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได้จากราเอนโดไฟต์
Library Call : วพ.2550 / 4698
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได้จากราเอนโดไฟต์และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยในการเพาะเลี้ยงที่มีต่อการสร้างน้ำมัน พบว่าเวลาในการเลี้ยง ปริมาณสารสกัดจากมอลต์ ชนิดของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนในอาหารเลี้ยงเชื้อมีผลต่อการสร้างน้ำมันและร้อยละของความไม่อิ่มตัวของไตรกลีเซอไรด์ การสร้างน้ำมันสูงสุดอยู่ที่การเริ่มต้นของระยะการเจริญเติบโตคงที่ น้ำมันที่สร้างโดยราเอนโดไฟต์ในทุกสภาวะการเพาะเลี้ยงเชื้อมีปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA) อยู่ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ส่วนประกอบกรดไขมันไม่อิ่มตัวของน้ำมันจะขึ้นกับภาวะในการเพาะเลี้ยงราที่เพาะเลี้ยงในอาหาร MEB ให้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 53 เปอร์เซ็นต์ กระบวนการที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล คือ การผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือ การทำปฏิกิริยาด้วย 1% H?SO? ซึ่งสามารถลดระดับกรดไขมันอิสระเหลือน้อยกว่า 1% ขั้นที่สองปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันที่เร่งปฏิกิริยาด้วยเบสโดยใช้ 1% NaOH ได้เป็นเมธิลเอสเทอร์ 94.78 เปอร์เซ็นต์ และการเปลี่ยนไปเป็นเอสเทอร์ได้ 97.34 เปอร์เซ็นต์ Subject Biodiesel fuels -- Production