ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ตัวทำละลายร่วม
Library Call : 510594  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การผลิตไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันซึ่งใช้อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันปาล์มเป็น 6:1 มีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของน้ำมันเป็นตัวเร่งปฏิริยาและใช้ตัวทำละลายร่วม 1.25 เท่าโดยปริมาตรของเมทานอล 2 ชนิด คือ เตตระไฮโดรฟูแรน และเฮกเซน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยา ใช้เวลาทำปฏิกิริยา 20,40 และ 60 นาที ที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส อัตราเร็วในการกวนของใบพัดเป็น 200, 400 และ 600 รอบ/นาที ตามลำดับ พบว่าเมื่ออุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับทุกเงื่อนไขการทดลองจะให้ปริมาณเมทิลเอสเทอร์สูงใกล้เคียงกันและเพิ่มขึ้นตามเวลา ความเร็วในการกวนเพิ่มขึ้นมีอิทธิพลมีผลทำให้มีการเคลื่อนย้ายมวล (Mass Transfer) ของไตรกลีเซอร์ไรด์จากเฟสของน้ำมันไปสู่เฟสระหว่างเมทานอลกับน้ำมันดีขึ้น สำหรับการใช้ตัวทำละลายร่วมในปฏิกิริยา สารเตตระไฮโดรฟูแรนให้ค่าเปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเทอร์สูงกว่าเฮกเซน พบว่าตัวทำละลายร่วมมีส่วนช่วยให้เฟสของน้ำมันและเฟสของแอลกอฮอล์รวมกันเป็นเฟสเดียว และปฏิกิริยาสามารถเกิดได้ดีขึ้น