ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : แบบจำลองกังหันลมแบบดันและดึง
Library Call : วพ.2531 / 713  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะออกแบบและสร้างแบบจำลองกังหังลมแบบดันและดึง โดยมีส่วนสำคัญที่แตกต่างจากกังหังลมแกนดิ่งด้วยกัน 2 ส่วน คือ เพิ่มปริซึมผิวโค้งอยู่ที่เพลากลาง และใบ 3 ใบที่สบัดรับลมได้ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนสำคัญ 2 ส่วนที่เสริมเข้าไปนั้น มีผลทำให้แบบจำลองมีสมรรถภาพและกำลังงานมากขึ้น เมื่อเทียบกับแบบจำลองกังหันลมแกนดิ่งแบบเดิม ทดสอบที่มาตราส่วนเดียวกัน ลักษณะของแบบจำลองมีคอร์ดยาว 10 เซนติเมตร ลำตัวใบมีความยาว 23 เซนติเมตร ตัวใบทำด้วยไม้ เพื่อทำให้มีน้ำหนักเบา รัศมีการหมุน 11 เซนติเมตร จากการทดลองภายในอุโมงค์ลม ซึ่งปรับเปลี่ยนความเร็วลมได้ 4 ค่า คือ 9.84 7.71 6.28 และ 4.28 เมตร/วินาที แบบจำลองกังหันลมที่สร้างขึ้นให้กำลังงานสูงสุด 0.73 วัตต์ ที่ความเร็วลม 7.71 เมตร/วินาที หลังจากที่ถอดปริซึมผิวโค้งออก และติดใบให้แน่นกับแกนเพื่อป้องกันไม่ให้ใบสบัดเปรียบได้กับกังหันลมแกนดิ่งที่จำลองให้มีขนาดเล็ก ปรากฎว่ากำลังงานลดลงเหลือ 0.11 วัตต์ที่ความเร็วลมขนาดเดียวกัน