ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นและอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชั่นที่เร่งด้วยไลเพสตรึงรูปโนโวไซม์ 435
Library Call : PJ.2550 / 4163  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันไบโอดีเซลเป็นที่นิยม เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้น และมลภาวะแวดล้อมที่เกิดจากการใช้น้ำมันดีเซล การผลิตไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นโดยมีตัวเร่งทางชีวภาพ หรือไลเพสเป็นตัวเร่ง จะให้ผลผลิตที่ง่ายต่อการแยกออกจากกลีเซอรอล ซึ่งเป็นผลผลิตข้างเคียงจากปฏิกิริยา อย่างไรก็ตาม ไลเพสตรึงรูปที่ใช้สามารถเสียเสถียรภาพได้จากสารตั้งต้นแอลกอฮอล์ และผลผลิตกลีเซอรอล ดังนั้น จึงมีการใช้ปฏิกิริยาที่มีสารประกอบเอสเทอร์เป็นสารตั้งต้นแทนการใช้แอลกอฮอล์ เรียกว่าปฏิกิริยาอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชั่น จะได้ ไตรอะซิติน เป็นผลผลิตข้างเคียงแทนกลีเซอรอล ทำให้สามารถรักษาเสถียรภาพของไลเพสได้ดีกว่าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาของทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น และอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชั่น โดยมีไลเพสตรึงรูปโนโวไซม์ 435 เป็นตัวเร่ง มีเอทานอล และเอทิลอะซีเตทเป็นสารตั้งต้นตามลำดับ