ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นและอินเท อร์เอสเทอริฟิเคชั่นที่เร่งด้วยไลเพสตรึงรูปโนโวไซม์ 435
Library Call : PJ.2550 / 4158 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันพบว่าไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่เกิดผลกระทบต่างๆต่อระบบเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพและเกิดมลพิษทางอากาศน้อยกว่าน้ำมันดีเซล การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทั่วไปจะนำน้ำมันทำปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นกับเมทานอลได้ผลิตภัณฑ์เป็นไบโอดีเซลและกลีเซอรอลเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอล จะยับยั้งความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา รวมทั้งลดเสถียรภาพของไลเพส นอกจากนี้กลีเซอรอลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมจากปฏิกิริยาจะถูกดูดซับอยู่บนผิวของไลเพส มีผลทำให้เอนไซม์ไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไบโอดีเซลได้ ดังนั้นการผลิตไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชั่นซึ่งใช้เมทิลอะซีเตตแทนแอลกอฮอล์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ร่วมไตรอะเซทิลกลีเซอรอลที่ได้จากปฏิกิริยา จะไม่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อีกด้วย จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม เปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมของปฎิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นและอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชั่น โดยมีเอนไซม์โนโวไซม์ 435 เป็นตัวเร่ง มี เมทานอล และเมทิลอะซีเตทเป็นสารตั้งต้นตามลำดับ จากผลการทดลองที่ได้ สภาวะที่เหมาะสมสำหรับปฎิกิริยา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นเป็นดังต่อไปนี้ คือ การใช้รูปแบบการเติมสารตั้งต้นแบบ 3 ครั้ง อัตราส่วนน้ำมันปาล์มต่อเมทานอลเป็น 1 ต่อ 4 (โมลต่อโมล) และปริมาณเอนไซม์ที่ใช้ในการเร่งปฎิกิริยาคือ 7.5% เทียบกับน้ำหนักของน้ำมัน อุณหภูมิที่ใช้คือ 50 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาคือ 12 ชม. สำหรับสภาวะที่เหมาะสมของปฎิกิริยาอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชั่นคือ การใช้รูปแบบการเติมสารตั้งต้นแบบ 1 ครั้ง อัตราส่วนน้ำมันปาล์มต่อเป็นเมทิลอะซีเตต 1 ต่อ 6 (โมลต่อโมล) ปริมาณเอนไซม์ที่ใช้ในการเร่งปฎิกิริยาคือ 10% เทียบกับน้ำหนักน้ำมัน อุณหภูมิที่ใช้คือ 50 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาคือ 12 ชม. และไม่มีน้ำทั้งสองปฎิกิริยา สามารถผลิตไบโอดีเซล ได้ 89.58 ? 1.78% และ 66.98 ? 3.73% ตามลำดับ