ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตอย่างต่อเนื่องในเครื่องปฏิกรณ์ระดับนำร่อง
Library Call : วพ.2547/3638 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันน้ำมันเมล็ดในปาล์มและน้ำมันมะพร้าว ในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลระดับนำร่อง ที่ช่วงอุณหภูมิ 250-350 องศาเซลเซียส ความดัน 10-15 เมกะพาสคัล โดยใช้เตตระไฮโดรฟูแรนเป็นตัวทำละลายร่วมเพื่อลดความหนืดของน้ำมันพืช อัตราการไหลของสารป้อนคือ น้ำมันพืช เตตระไฮโดรฟูแรนและเมทานอลเท่ากับ 0.01-0.03, 0.06-0.10 และ 0.3-0.7 โมลต่อนาที ตามลำดับ การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับร้อยละเมทิลเอสเทอร์ และสมบัติทางเชื้อเพลิงใช้วิธีออกแบบการทดลองแบบ 2[superscript 5-1] fractional factorial design และ central composite design สมการถดถอยกำลังสองที่ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ร้อยละเมทิลเอสเทอร์กับอุณหภูมิที่ภาวะเหมาะสมได้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 70+-5 ที่อุณหภูมิช่วง 330-350 องศาเซลเซียส ความดันช่วง 10-15 เมกะพาสคัล และอัตราส่วนโดยโมลระหว่างน้ำมันพืชต่อเมทานอลมากกว่า 1 ต่อ 12 ที่อัตราการไหลของผลิตภัณฑ์สูงสุด 0.03+-0.005 โมลต่อนาที เมื่อเปรียบเทียบภาวะการทดลองงานวิจัยนี้ กับภาวะการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการที่งานวิจัยนี้นำข้อมูลมาขยายขนาด พบว่าอัตราส่วนน้ำมันพืชต่อเมทานอลเท่ากับ 1 ต่อ 12 เทียบกับ 1 ต่อ 24 และเวลาสเปซเท่ากับ 600 วินาที เทียบกับ 400 วินาที ตามลำดับ อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์ของงานวิจัยนี้มีร้อยละความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร์ต่ำกว่า ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการขยายขนาดหรือตัวทำละลายร่วม