ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : โครงการภาวะที่เหมาะสมในการตรึงไลเพส เพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2552 / 5008  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพทางเลือกที่มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากแหล่งของปิโตรเลียมใกล้จะหมดไป โดยทั่วไปไบโอดีเซลสามารถผลิตได้โดยปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้แอลคาไลเป็นตัวเร่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การใช้ไลเพสเป็นตัวเร่งได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะได้ผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์กว่า ไลเพสจากเชื้อ Candida rugosa เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ใช้มากในอุตสาหกรรมแต่มีราคาแพง วิธีการหนึ่งในการลดต้นทุนคือการตรึงรูปเอนไซม์ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงทำการตรึงรูปไลเพส จากเชื้อ Candida rugosa โดยวิธีการดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption) บนตัวค้ำจุน Amberlite XAD7 จากนั้นศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการตรึงพบว่ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากับ 6 ความแรงของไอออนเท่ากับ 20 มิลลิโมลาร์ และปริมาณเอนไซม์เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร