ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : โครงการภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันที่เร่งด้วยไลเพสตรึงรูปในการผลิตไบโอดีเซล 
Library Call : PJ.2552 / 4989  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่ได้จากปฏิกิริยาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นระหว่างน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์กับแอลกอฮอล์โดยใช้ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคืออัลคิลเอสเทอร์ตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้น เรียกว่าไบโอดีเซล และได้กลีเซอรอลเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม จากผลงานวิจัยก่อนหน้านี้ ได้ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการตรึงไลเพสจากเชื้อ Candida rugosaบนตัวค้ำจุน Sepabeads EC-OD โดยใช้น้ำมันปาล์มและเมทานอลเป็นสารตั้งต้น พบว่าได้ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลถึง 87% (Piriyakananon, K., 2008) งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น ที่เร่งด้วยไลเพสตรึงรูปดังกล่าวข้างต้นที่มีน้ำมันปาล์มและเอทานอลเป็นสารตั้งต้น ซึ่งเป้นสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเมทานอล และสามารถผลิตได้ในประเทศในปริมาณสูง จากการทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างน้ำมันปาล์มต่อเอทานอลมีค่าเท่ากับ 1:3 เติมเอทานอล5 ครั้ง ปริมาณไลเพสตรึงรูป 30% เทียบกับน้ำหนักน้ำมัน ปริมาณน้ำที่ใช้ 5% โดยปริมาตรต่อน้ำหนักน้ำมันปาล์ม ระยะเวลาที่ทำปฏิกิริยาคือ 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส