ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการล้างแบบแห้ง
Library Call : PJ.2552 / 5049 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลโดยกระบวนการล้างแบบแห้ง โดยใช้การดูดซับสารปนเปื้อนด้วยตัวดูดซับ งานในส่วนแรกเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารปนเปื้อนด้วยตัวดูดซับ โดยตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ชนิดตัวดูดซับ (ถ่านกัมมันต์เบนโทไนต์ และซิลิกาเจล) ปริมาณตัวดูดซับ (3.33 - 13.3 กรัม/ลิตรไบโอดีเซล) อัตราเขย่า (150 – 300 รอบ/นาที) และระยะเวลาในการดูดซับ พบว่าถ่านกัมมันต์ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับสิ่งเจือปนในไบโอดีเซลสูงกว่าตัวดูดซับชนิดอื่น และเมื่อนำไบโอดีเซลไปผ่านกระบวนการดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์ปริมาณ 6.67 กรัม/ลิตรไบโอดีเซลเป็นตัวดูดซับ อัตราการเขย่า 200 รอบ/นาที ระยะเวลาการดูดซับ 30 นาที พบว่าสารเจือปนในไบโอดีเซล ได้แก่ ปริมาณสบู่ น้ำ และกลีเซอรอลลดลงเหลือร้อยละ 18.72 0.0167 และ 0.014 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ แต่ปริมาณสบู่ยังมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน 18 เท่า งานในส่วนที่สองเป็นการปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับด้วยกระบวนการทางเคมี โดยตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ชนิดของกรด(กรดซัลฟูริก กรดไนตริก และกรดไนตริกผสมกรดซัลฟูริก) และความเข้มข้นของกรด (3-12โมลต่อลิตร) พบว่าเมื่อใช้กรดไนตริกผสมกับกรดซัลฟูริกที่ความเข้มข้น 12 โมลต่อลิตร สามารถลดปริมาณกลีเซอรอลและสบู่เหลือร้อยละ 0.0105 และ 3.42 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ