ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชนิดแห้งจากเปลือกมังคุด 
Library Call : PJ.2552 / 5523  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชนิดแห้งจากเปลือกมังคุด งานวิจัยส่วนแรกเป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของเปลือกมังคุด และคัดเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งเปลือกมังคุดในตู้อบลมร้อนแบบถาดแปรอุณหภูมิการอบเป็น 60 70 และ 80 ?C ให้ได้ตัวอย่างที่มีความชื้นสุดท้ายประมาณ 7% โดยน้ำหนักเปียก จากผลการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมิในการอบแห้งสูงขึ้น ใช้เวลาในการอบแห้งลดลง โดยใช้เวลา 345 240 และ 225 นาทีที่อุณหภูมิ 60 70 และ 80 ?C ตามลำดับ และพบว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่วัดได้จากวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging activity และ Ferric reducing antioxidant power (FRAP) ของสารสกัดเมทานอลจากเปลือกมังคุดมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ(p?0.05) ดังนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการอบแห้งตัวอย่างคือ 60?Cเนื่องจากให้ตัวอย่างที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูงที่สุด ผลผลิตของเปลือกมังคุดอบแห้งที่ได้มีค่าประมาณ 6% โดยน้ำหนักเปลือกสด งานวิจัยส่วนที่สองคือการพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์ชาบรรจุถุงแบบชงดื่ม ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร 1.5 กรัม/ถุงชา ปรับกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์โดยผสมกระเจี๊ยบแห้งเข้าเปลือกมังคุดแห้งในอัตราส่วนเปลือมังคุดต่อกระเจี๊ยบเป็น 2:1 และ 4:1 และแปรปริมาณน้ำตาลทรายเป็น 2 และ 4 กรัมต่อถ้วย (176 ml) จากผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคแบบ 5-point hedonic scale พบว่า ที่สัดส่วนของมังคุดต่อกระเจี๊ยบ 4:1 และเติมน้ำตาล 4 กรัมต่อถ้วย ได้น้ำชาที่ผู้บริโภคยอมรับด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมสูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ(p?0.05) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้มีความชื้น 8.94?0.50% โดยน้ำหนักเปียก มีค่ากิจกรรมของน้ำ 0.538?0.010 น้ำชาที่ชงจากผลิตภัณฑ์สูตรดังกล่าวมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 64.00?9.45 mg gallic acid equivalent/ถ้วย (176 ml) และมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่วัดโดยวิธี DPPH free radical scavenging activity และ FRAP เป็น 59.00?1.42 ?mole Trolox/ถ้วย และ 59.89?2.70 ?moleTrolox/ถ้วย ตามลำดับ