ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : แบบจำลองและการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า
Library Call : 550281  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันนี้ความต้องการใช้พลังงานมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น การใช้พลังงานหมุนเวียนจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับอนาคต ในจำนวนพลังงานหมุนเวียนต่างๆพลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะพิจารณาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ คือ (1) พัฒนาแบบจำลองเซลล์แสงอาทิตย์แบบสองไดโอดด้วยใช้โปรแกรม MATLAB และทำการหาค่าพารามิเตอร์สำหรับคำนวณปริมาณกระแส แรงดัน และกำลังไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ภายใต้สภาพอุณหภูมิและความเข้มแสงที่กำหนด (2) ศึกษาผลกระทบของการบังแสงแดดต่อเซลล์แสงอาทิตย์และใช้แบบจำลองเซลล์แสงอาทิตย์แบบสองไดโอดที่พัฒนาขึ้นในการคำนวณหาค่ากระแส แรงดัน และกำลังไฟฟ้า โดยมีการหาจุดทำงานกำลังไฟฟ้าสูงสุดเมื่อเกิดการบังแสงแดด (3) ศึกษาผลกระทบของการเกิดความแตกต่างของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และใช้แบบจำลองเซลล์แสงอาทิตย์แบบสองไดโอดที่พัฒนาขึ้นในการคำนวณหาค่ากระแสแรงดัน และกำลังไฟฟ้า โดยมีการหาจุดทำงานกำลังไฟฟ้าสูงสุดเมื่อเกิดผลความแตกต่างของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (4) ทำการสร้างแบบจำลองในรูปแบบของโปรแกรมส่วนเชื่อมต่อประสานงานผู้ใช้ (5) ศึกษาโหมดการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้แบบจำลองเซลล์แสงอาทิตย์แบบสองไดโอดร่วมกับการพิจารณาโหมดการทำงานของอินเวอเตอร์ภายใต้สภาวะต่างๆ และวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการตรวจสอบผลการคำนวณของแบบจำลองกับผลที่ได้จากการตรวจวัดจริงจากระบบทดสอบและผลที่ได้จากโปรแกรม PVSYST เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น