ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มสเตียริน
Library Call : 511683 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากไขปาล์มสเตียรินและเมทานอล ด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันทำในเครื่องปฎิกรณ์แบบกะ โดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1 โดยน้ำหนักไขปาล์มสเตียรินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และใช้เตตระไฮโดรฟูแรนและเฮกเซนเป็นตัวทำละลายร่วม เพื่อลดเวลาการทำปฏิกิริยาและค่าใช้จ่ายในการผลิตไบโอดีเซล พบว่าสภาวะที่สามารถผลิตไบโอดีเซลได้ร้อยละเมทิลเอสเทอร์สูงสุดคือ อัตราส่วนโดยโมลระหว่างเมทานอลต่อไขปาล์มสเตียรินเท่ากับ 12, อุณหภูมิการทำปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียส, ความเร็วรอบกวน 400 รอบต่อนาที, เวลาการทำปฏิกิริยา 10 นาที และใช้เตตระไฮโดรฟูแรนที่อัตราส่วนโดยโมลระหว่างเตตระไฮโดรฟูแรนต่อเมทานอลเป็น 0.2 เป็นตัวทำละลายร่วม โดยให้ร้อยละเมทิลเอสเทอร์สูงสุด 99.60 สำหรับการทดลองที่สภาวะเดียวกันแต่ไม่ใช้ตัวทำละลายร่วมจะได้ร้อยละเมทิลเอสเทอร์ 95.46 ดังนั้นการใช้ตัวทำละลายร่วมจึงสามารถลดเวลาและพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลได้ โดยไบโอดีเซลที่สังเคราะห์ได้มีสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานไบโอดีเซล