ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากสต๊อกสบู่น้ำมันรำข้าวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโนโวไซม์ 435
Library Call : วพ.2551 / 4897 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากสต๊อกสบู่น้ำมันรำข้าว น้ำมันกรดซึ่งได้จากการบำบัดสต๊อกสบู่น้ำมันรำข้าวด้วยกรด และกรดไขมันของรำข้าวโดยใช้โนโวไซม์ 435 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สารตั้งต้นทั้งสามเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์ เนื่องจากสต๊อกสบู่น้ำมันรำข้าวมีน้ำและสบู่มาก ไบโอดีเซลจึงได้มาเพียง 36% ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการผลิตไบโอดีเซล ดังนั้นจึงศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดและกรดไขมันของรำข้าว พบว่าภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาคืออัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อกรดไขมันในน้ำมันเป็น 2:1, อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส, ปริมาณโนโวไซม์ 435 10%เทียบกับน้ำหนักน้ำมัน, เวลาในการทำปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง พบว่ากรดไขมันลดลงเหลือน้อยกว่า 2% แต่ไตรกลีเซลไรด์ยังคงอยู่ จากสารตั้งต้นซึ่งมีไตรกลีเซอไรด์ประมาณ 10% ทั้งในน้ำมันกรดและกรดไขมันของรำข้าว โดยไตรกลีเซอไรด์ที่ยังคงอยู่จะถูกทำปฏิกิริยาให้หมดไปได้ในการผลิตแบบสองขั้นตอน (ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ในขั้นตอนแรกและเบสในขั้นตอนที่สอง) เป็นกระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล ในขณะที่กระบวนการผลิตไบโอดีเซลอีกทางหนึ่ง ใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งประกอบด้วยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดในขั้นตอนแรกและเบสในขั้นตอนที่สอง โดยน้ำมันที่ได้จากขั้นตอนแรก (เอสเทอร์ริฟิเคชัน) มาทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่นกับเบสเป็นขั้นตอนที่สอง ภาวะที่เหมาะสมคือ อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อไตรกลีเซอไรด์ 5:1, อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส, ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.8%เทียบกับน้ำหนักน้ำมัน, เวลาในการทำปฏิกิริยา 1 ชั่วโมง ไบโอดีเซลที่มีสมบัติตามมาตรฐานไบโอดีเซลโดยมีเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสูง (10 ชั่วโมง)