ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์เหล็กนาโนประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่มีความเสถียรในอากาศ ณ อุณหภูมิห้อง
Library Call : PJ.2552 / 4983 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การสังเคราะห์เหล็กนาโนประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่มีความเสถียรในอากาศ ณ อุณหภูมิห้อง เทคโนโลยีอนุภาคเหล็กนาโนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์ ได้รับความสนใจ และเป็นที่นิยมอย่างมากในการบำบัดน้ำเสียใต้ดิน และการปนเปื้อนในที่ต่างๆ เนื่องจากขนาดนาโนของอนุภาคเหล็ก และพื้นที่ผิวจำเพาะในการทำปฏิกิริยาสูง ทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัด หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารปนเปื้อนสูงขึ้นตามไปด้วย งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์อนุภาคเหล็กนาโนจากปฏิกิริยารีดักชั่นของเหล็กด้วยโซเดียมโบโรไฮไดรด์ ณ อุณหภูมิห้อง โดยใช้ X-RD ตรวจสอบ ออกซิเดชั่นสเตต วิธีการและผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนุภาคเหล็กนาโน และช่วยในการประยุกต์อนุภาคเหล็กนาโนเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือในด้านอื่นๆต่อไป