ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนปาล์มน้ำมันด้วยกรรมวิธีไฮโดรโพรเซสซิ่งบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดินัมและโคบอลต์โมลิบดินัมบนอะลูมินา
Library Call : 550070 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ใช้สาThesis (M.)-- Chulalongkorn University, 201ผ่านการกระบวนการกำจัดยางเหนียว, น้ำมันปาล์มที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์จำพวกไขปาล์มในการผลิตไบโอดีเซล การทดลองทำในเตาปฏิกรณ์แบบกะขนาดเล็กภายใต้สภาวะความดันที่ 50 บาร์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดินัมและโคบอลต์โมลิบดินัมบนตัวรองรับอะลูมินา จากการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่ำ (น้อยว่า 360 องศาเซลเซียส) ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์โมลิบดินัมมีความสามารถในการทำปฏิกิริยาดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดินัมและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความสามารถในการทำปฏิกิริยาของตัวเร่งทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน ผลได้ดีเซลของตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดินัมมีค่าสูงกว่าผลได้ดีเซลของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์โมลิบดินัมเนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดินัมมีความสามารถในการเลือกเกิดสารผลิตผลในช่วงที่เป็นดีเซลได้ดีกว่า ภายใต้สภาวะการทำปฏิกิริยาที่กำหนดปริมาณของไตรกลีเซอไรด์และกรดไขมันที่ถูกใช้ในการทำปฏิกิริยาเรียงตามลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดังนี้ ไขมันปาล์มชนิดแข็ง, ไขมันปาล์มชนิดอ่อนและน้ำมันปาล์มที่ผ่านกระบวนการกำจัดยางเหนียว ปริมาณของไตรกลีเซอไรด์และกรดไขมันที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อค่าความอิ่มตัวของสารป้อนมีค่ามาก จากผลการทดลองพบว่าที่อุณหภูมิ 360 องศาเซลเซียส เวลาในการทำปฏิกิริยา 4 ชั่วโมงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซัลไฟต์ของนิกเกิลโมลิบดินัมไขมันปาล์มชนิดแข็งให้ค่าผลได้ของดีเซลสูงที่สุดคือ 71 เปอร์เซ็นต์.