ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย
Library Call : PJ.2555 / 6131
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลจากสาหร่ายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจ และทำการศึกษาอย่างกว้างขวาง เพื่อหาวิธีขยายการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายมีหลายวิธี แต่ที่ใช้กันทั่วไปมี 3 วิธีได้แก่ การเปลี่ยนเชิงเร่งปฏิกิริยาแบบ 2 ขั้นตอน การเปลี่ยนแบบขั้นตอนเดียวเชิงเร่งปฏิกิริยากรด และการเปลี่ยนแบบขั้นตอนเดียวด้วยของไหลภาวะเหนือวิกฤตงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์ของการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายภายใต้ภาวะ กึ่งและเหนือวิกฤตของตัวทำละลาย โดยการทำปฏิกิริยาแบบกึ่งต่อเนื่องและแบบแบตช์ชีวมวลสาหร่ายแห้งที่ใช้ ในงานวิจัยนี้มีองค์ประกอบเถ้าคิดเป็น 32.73% โดยมวล และการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายด้วยเครื่องสกัดแบบ soxhletโดยใช้ระบบตัวทำละลาย 2 : 1 (คลอโรฟอร์ม/เมทานอล) เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ได้น้ำมันสาหร่ายร้อยละ 12.67 โดยมวลของสาหร่ายแห้ง ผลของการผลิตไบโอดีเซลจากชีวมวลสาหร่ายสายพันธุ์ Coelastrumsp.ด้วยตัวทำละลายภาวะกึ่งวิกฤตและเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งต่อเนื่อง โดยใช้น้ำ เอทานอล เมทานอล และ 70%เอทานอล/น้ำ เป็นตัวทำละลายที่ภาวะความดัน 10 เมกะพาสคัล อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส และอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที พบว่าผลิตภัณฑ์หลักของปฏิกิริยาคือ 14-methyl,methylhexadecanoateEthylhexadecanoateและ Nonadecaneที่ภาวะเดียวกันผลได้และอัตราส่วนของ 14-methyl,methylhexadecanoateและ Ethylhexadecanoateที่เป็นสารพึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์สูงที่สุด และจากการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายภายใต้ภาวะเหนือวิกฤตของเมทานอลในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส พบว่าได้ผลิตภัณฑ์หลักคือ 2,4,5-trimethylphenolและ 14 methyl, methylhexadecanoate และถ้าเพิ่มเวลาการทำปฏิกิริยาจาก 10 นาที เป็น 30 นาที พบว่าผลได้ของ14-methyl,methylhexadecanoateซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พึงประสงค์เพิ่มขึ้น จาการทดลองการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายทั้งการผลิตจากสาหร่ายโดยตรงและการผลิตจากน้ำมันสาหร่ายพบว่าได้ผลิตภัณฑ์เป็นเอสเทอร์หรือไบโอดีเซล ตามต้องการ ถ้าสามารถพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายให้มีองค์ประกอบที่เป็นไขมันสูงขึ้น การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย ด้วยตัวทำละลายที่ภาวะกึ่งและเหนือวิกฤตก็สามารถสู่ระดับอุตสาหกรรมได้