ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลด้วยการเร่งปฏิกิริยาของแข็งในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
Library Call : 522060  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสามารถในการแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไบโอดีเซลและกลีเซอรอล ในงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานเอสเตอร์ริฟิเคชัน จากน้ำมันปาล์มกลั่นและเมทานอล ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ชนิดด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 2 ชนิด ได้แก่ โพแทนเซียมไฮดรอกไซด์บนเซอร์โคเนีย (KOH/ZrO?) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์บนเมอร์ดีไนต์ (KOH/Mordenite) นอกจากนี้ ยังศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยา โดยกำหนดสภาวะเริ่มต้น ดังนี้ อัตราส่วนโดยโมลระหว่างน้ำมันกับเมทานอลเป็น 15:1 อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาที่ 60 องศาเซลเซียส ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 12 โดยน้ำหนัก (เทียบกับน้ำหนักของน้ำมันพืช) และอัตราการไหลของสารตั้งต้น 11 มิลลิลิตรต่อนาที จากผลจากทดลองพบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งสองชนิดมีความเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล โดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์บนเซอร์โคเนีย (KOH/ZrO?) ให้ผลผลิตไบโอดีเซลในปริมาณสูง (ร้อยละ 95.29 โดยน้ำหนัก) ด้วยระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเป็น 0.013 กรัม ของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อกรัมของสารตั้งต้นต่อชั่วโมง แต่การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์บนมอร์ดีไนต์ (KOH/Mordenite) มีประสิทธิภาพสูงในการนำตัวเร่งปฏิกิริยามาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังศึกษาการถูกชะล้างของสารประกอบสำคัญที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาและการฟื้นฟูตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้ว ในงานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือและเทคนิคที่หลากหลายในการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาและปริมาณร้อยละการเกิดไบโอดีเซล