ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์จากแกลบ
Library Call : PJ.2553 / 5163 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์จากแกลบ ทำการสังเคราะห์ไบโอดีเวลาผ่านปฏิกิริยาทรานซ์เอสเตอริฟิเคชันระหว่างน้ำมันปาล์มและเมทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบส ใช้อัตราส่วนระหว่างเมทานอลต่อน้ำมันเป็น 6:1 ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.50 ชั่วโมง เตรียมถ่านกัมมันต์จากแกลบเพื่อใช้ในการดูดซับกลีเซอรีนในไบโอดีเซลได้การกระตุ้นด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จกกการทดลองพบว่าสภาววะที่เหมาะสมที่ใช้ในการดูดวับกลีเซอรีนในภาวะที่มีเมทานอลคือ การดูดซับที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 20 นาที นอกจากนี้ยังพบอีกว่าเมทานอลมีผลต่อการตกตะกอนของกลีเซอรีน ภายหลังจากกระบวนการระเหยเอาเมทานอลออกแล้วพบว่าใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์จากแกลบร้อยละ 5 โดยน้ำหนักน้ำมันสามารถกำจัดกลีเซอรีนได้หมด เมื่อเปรียบเทียบกับการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์เชิงพาณิชย์และกระบวนการล้างน้ำพบว่าการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยถ่านกัมมันต์จากแกลบ ให้ค่าความเป็นกรดน้อยกว่า ถ่านกัมมันต์พานณิชย์และการล้างด้วยน้ำ 4 ถึง 7 เท่า ตามลำดับ และทั้ง 3 กระบวนการสามารถทำไบโอดีเวลให้บริสุทธิ์ได้และมีค่าความเป็นกรดของไบโดอดีเซลต่ำกว่า 0.05 mg KOH/g ซึ่งตรงตามมาตรฐาน ASTM D664