ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ต้านการเจริญของจุลินทรีย์ต่อแบคทีเรียก่อโรคโดยสารสกัดจากน้ำผึ้งชันโรง Trigona laeviceps 
Library Call : PJ.2553 / 5297
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เชื้อแบคทีเรียก่อโรคถือว่าอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ มนุษย์จึงพยายามหาสารปฏิชีวนะใหม่ๆ เพื่อต้านการเจริญของแบคทีเรียเหล่านั้นโดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะตัวเดิมเป็นเวลานานอันนำไปสู่การดื้อยาแล้ว ยังเป็นการลดรายจ่ายในการซื้อยาปฏิชีวนะอีกด้วย โดยงานวิจัยนี้สนใจศึกษาน้ำผึ้งของชันโรงชนิด Trigona laeviceps โดยทำการเก็บน้ำผึ้งจากผึ้งดังกล่าวจากฟาร์มผึ้งในจังหวัดจันทบุรีในช่วงเดือนเมษายน 2553 นำผึ้ง 90 กรัม มาสกัดอย่างหยาบด้วย 96% EtOH และน้ำ จากนั้นนำสารสกัดอย่างหยาบที่ได้ทั้ง 2 ชนิดมาตรวจสอบฤทธิ์ในการต้านการเจริญของจุลินทรีย์ โดบเลือกใช้เชื้อจุลินทรีย์ 3 ชนิดคือ micrococcus luteus (แกรมบวก), Pseodomonas aeruginosa (แกรมบวก), และ Escherichia coil (แกรมลบ) ด้วยวิธี Paper disc diffusion assay ผลการทดลองพบว่า สารสกัดอย่างหยาบด้วย EtOH สามารถต้านการเจริญของจุลินทรีย์ได้ จึงนำมาสกัดต่อเพื่อหาสารออกฤทธิ์ในน้ำผึ้งตามหลัก Bioassay-guideed isolation โดยเริ่มจากการแยกกลุ่มของสารเบื้องต้นตามความมีขั้วโดยนำสารสกัดอย่างหยาบด้วย EtOH มาทำการแยกในชั้นของ 40% MeOH, CH2Cl2 และ Hexane โดยวิธี Partition ด้วยการใช้กรวยแยกด้วยวิธีการตรวจสอสบดังที่กล่าวข้างต้น จากนั้นนำชั้นของสารที่แยกได้ไปทดสอบฤทธิ์ในการต้นการเจริญของจุลินทรีย์ต่อแบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธี Microbroth dilution assay โดยพิจารณาจากค่า Minimum Inhibittion Concentration(MIC) และ Minimum Bactericidal Concentration (MBC) ทำให้ทราบว่าการสกัดในชั้น Hexane และ CH2Cl2 มีฤทธิ์ในการต้านการเจริญของจุลินทรีย์ต่อแบคทีเรียก่อโรคโดยมีค่า MIC เท่ากับ 20 และ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลำดับ จึงเลือกสารสกัดในชั้นดังกล่าวมาสกัดให้บริสุทธิ์ต่อด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีโดยเลือกใช้ Quick column chromatography ทำให้แยกสารในชั้น Hexane ได้ 4 กลุ่ม คือ H1, H2, H3, H4 ส่วนสารในชั้น CH2Cl2 แยกได้ 9 กลุ่มคือ D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, และ D9 จากนั้นนำสารสกัดทั้งหมดไปทดสอบฤทธิ์ในการต้านการเจริญของจุลินทรีย์ต่อแบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธี Microbroth dilution assay เช่นเดิม พบว่าสารสกัดที่ได้ในแต่ละกลุ่มไม่สามารถต้านการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคที่นำมาทดสอบได้ จึงสรุปได้ว่าฤทธิ์ในการต้านการเจริญของจุลินทรีย์ต่อแบคทีเรียก่อโรคที่เลือกศึกษาต้องอาศัยองค์ประกอบทางเคมีหลายๆตัวอยู่ร่วมกัน และทำงานร่วมกัน