ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดเบสจากเปลือกหอยในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่งแบบต่อเนื่อง
Library Call : วพ.2555 / 6501 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดเบสจากเปลือกหอยเหลือทิ้งสำหรับ ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มกับเมทานอลในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งด้วยวิธีการละลาย-การตกตะกอน (dissolution-precipitation method) โดยนำเปลือกหอยที่ผ่านการเผามาผสมกับซิงค์ไนเตรทที่ใช้เป็นตัวเพิ่มความแข็ง อะลูมินาที่ใช้เป็นตัวรองรับ และไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (hydroxyethyl cellulose) ที่เป็นสารเสริมสภาพพลาสติก (plasticizer) ในสารละลายกรดไนตริก ปัจจัยที่ศึกษาในการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเส้น ได้แก่ ชนิดของเครื่องอัดรีด ปริมาณไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส และอุณหภูมิในการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาต่อลักษณะทางกายภาพและสมบัติในการเร่งของตัวเร่งปฏิกิริยา สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยายาถูกศึกษาด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ สแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโกปี การสลายตัวด้วยความร้อน การวัดการดูดซับไนโตรเจน และ การคายคาร์บอนไดออกไซด์แบบโปรแกรมอุณหภูมิ ภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาคือ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของเปลือกหอย/อะลูมินา เท่ากับ 1:1 ปริมาณของไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสเป็นร้อยละ 3 โดยน้ำหนักของแข็งทั้งหมด ชนิดของเครื่องขึ้นรูปคือ เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว (single screw extruder) และอุณหภูมิในการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาเท่ากับ 300 องศาเซลเซียส ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเส้นที่เตรียมให้ผลได้ของเมทิลเอสเทอร์ที่สูงและคงที่จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ภาวะในการทำปฏิกิริยาถูกดำเนินการที่ อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันเป็น 30 ต่อ 1 อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส ผสมเมทิลเอสเทอร์เป็นร้อยละ 30 โดยน้ำหนักของตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราการป้อนสารตั้งต้นเท่ากับ 2.0 มิลลิลิตรต่อนาที