ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งที่บรรจุไนซินและกรดแลกติกและฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ในน้ำนม
Library Call : PJ.2553 / 5097
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการสร้างอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งด้วยวิธีฮอโมจีไนเซชันความดันสูงแบบร้อน พบว่าอนุภาคนาโนชนิดดดดดดดดไขมันแข็งที่เตรียมได้มีขนาดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 50-500 nm (PDI<0.5) ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ผิวเฉลี่ยเท่ากับ -6.90 มิลลิโวลต์ และมีประสิทธิภาพในการกักเก็บสารออกฤทธิ์ไนซินและกรดแลกติกเท่ากับ 65.86% และ 59.57% ตามลำดับ เมื่อนำไปทดสสอบฤทธิ์ในการต้านจุลชีพ โดยศึกษาผลการยับยั้ง L. monocytogenes DMST 1730 และ E. coli ATCC 25922 ในนมพร่องมันเนย (low fat) และนมสด(whole milk) เป็นเวลา 60 วัน ที่อุณหภูมิ 4?ซ พบว่า เมื่อมีการใช้ไนซินร่วมกับกรดแลกติกอิสระในนมทั้ง 2 ชนิด สามารถยับยั้ง L. monocytogenes ได้เป็นเวลานานขึ้น และยังยั้ง E. coil ได้ถึง 1.5 และ 2.5 log CFU/ml ในนมพร่องมันเนยและนมสด ตามลำดับ ซึ่งดีกว่าการใช้ไนซินเพียงอย่างเดียว และจากผลการทดสอบฤทธิ์ในการต้านจุลชีพโดยใช้อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งที่บรรจุไนซินร่วมกับกรดแลคติกในนมพร่องมันเนย พบว่า สามารถยับยั้งทั้ง L. monocytogenes และ E. coli เมื่อสิ้นสุดการทดลองได้ประมาณ 2.0 log CFU/ml และที่ประมาณ 2.5 และ 3.5 log CFU/ml ในนมสด ตามลำดับ นอกจากนี้ อนุภาคนาโนที่บรรจุไนซินและกรดแลกติกยังแสดงถึงแอกติวิตีชีวภาพที่ยาวนานถึง 60 วัน