ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งโดยใช้บรรจุภัณฑ์ฟิล์มดัดแปลง
Library Call : PJ.2553 / 5534
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาหาวิธียืดอายุการเก็บรักษาหน่อไม้ฝรั่ง โดยใช้บรรจุภัณฑ์ฟิล์มดัดแปลงที่แตกต่างกัน 2 ชนิด คือ บรรจุภัณฑ์ฟิล์มชนิด porous clay heterostructure (PCH) และ hybrid organic-inorganic PCH (HPCH) เปรียบเทียบกับ ชุดการทดลองควบคุม คือ บรรจุภัณฑ์ฟิล์ม polypropylene (PP) โดยเก็บหน่อไม้ฝรั่งในบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด และติดตามการเปลี่ยนแปลง ขณะเก็บรักษาในวันที่ 0, 7 และ 14 พบว่า หน่อไม้ฝรั่งที่บรรจุภัณฑ์ฟิล์ม HPCH มีคะแนนลักษณะที่ปรากฏภายนอกสูงสุดตลอดระยะเวลาการศึกษา นอกจากนี้ การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่สูญเสียไปของหน่อไม้ฝรั่ง พบว่า การใช้บรรจุภัณฑ์ฟิล์ม HPCH สามารถรักษาน้ำหนักสดของหน่อไม้ฝรั่งได้ดีที่สุด เนื่องจาก มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักของหน่อไม้ฝรั่งน้อยที่สุดตลอดการทดลอง รวมทั้ง บรรจุภัณฑ์ฟิล์ม HPCH ยังสามารถรักษาปริมาณคลอโรฟิลล์ไว้ได้มากที่สุด มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณเส้นใย ปริมาณวิตามินซีน้อยที่สุด และมีแอคติวิตีของเอนไซม์ polyphenolo xidasae ต่ำที่สุด แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ฟิล์ม PCH และ PP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น HPCH จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุ และเก็บรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของหน่อไม้ฝรั่งได้ดีที่สุด