ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากซังข้าวโพด
Library Call : PJ.2553 / 6090 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาฟิล์มบริโภคได้ โดยผลิตฟิล์มจากซังข้าวโพดหวานและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในการทดลองขั้นแรก คือการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ปริมาณเซลลูโลสของซังข้าวโพดหวานและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีค่า 20.19% และ 31.62% โดยน้ำหนักแห้งตามลำดับ ต่อมาจึงนำเซลลูโลสของซังข้าวโพดมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มโดยใช้แป้งข้าวโพดความเข้มข้น 3% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร และแปรความเข้มข้นของเซลลูโลส เป็น 0%, 1%, 2% และ 3% โดยน้ำหนัก พบว่า ความเข้มข้นของเซลลูโลสที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปเป็นฟิล์มบริโภคได้มีค่า 1% ฟิล์มที่ได้เป็นฟิล์มที่ต่อเนื่อง ไม่มีรูอากาศ เมื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของฟิล์มบริโภคได้จากเซลลูโลสของซังข้าวโพดหวาน พบว่าฟิล์มที่ได้จากเซลลูโลสซังข้าวโพดหวานจะมีค่าความต้านทานแรงดึงขาดและการยืดตัวที่สูงกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีนัยสำคัญ (p?0.05) จากนั้นพัฒนาฟิล์มบริโภคได้ให้มีสมบัติที่ดีขึ้นโดยการเติมกลีเซอรอลในสารละลายที่จะขึ้นรูปฟิล์มเข้มข้น 3.78% โดยน้ำหนัก แล้วเคลือบด้วยไขผึ้ง พบว่าฟิล์มเซลลูโลสซังข้าวโพดหวานและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีค่าความค้านทานแรงดึงขาด 0.41 MPa และ 0.36 MPa รวมทั้งค่าร้อยละการยืดตัว 10.96 และ 7.98 ค่าการซึมผ่านไอน้ำ 0.85x10-10 g/m.s.Pa และ 0.88x10-10 g/m.s.Pa ตามลำดับ นอกจากนี้ฟิล์มบริโภคได้จากซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีค่า L และ b มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ