ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่มีการแยกกลีเซอรีนออกอย่างต่อเนื่อง
Library Call : 541693  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการผลิตเมทิลเอสเทอร์ด้วยระบบการผลิตแบบแยกกลีเซอรีนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้น้ำมันปาล์มโอเลอีนทำปฏิกิริยากับเมทานอลผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ทำการทดลองที่สัดส่วนน้ำมันปาล์มโอเลอีน 1 โมลต่อเมทานอล 6 โมล ใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สัดส่วนร้อยละ 1 โดยน้ำหนักของน้ำมันปาล์ม ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสและที่ความดันบรรยากาศ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบการผลิตแบบที่มีการแยกกลีเซอรีนออกอย่างต่อเนื่องให้ผลการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันน้อยกว่าระบบการผลิตแบบที่ไม่มีการแยก กลีเซอรีนออกจากเครื่องปฏิกรณ์ ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นและกลีเซอรีนที่แยกออกมาพบว่าเมทานอลและตัวเร่งปฏิกิริยาละลายอยู่ในชั้นของกลีเซอรีนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการสูญเสียเมทานอลและตัวเร่งปฏิกิริยาจากเครื่องปฏิกรณ์ระหว่างการเกิดปฏิกิริยา ส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาช้าลงและปริมาณการเกิดสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ลดลงเมื่อทำการชดเชยเมทานอลและตัวเร่งปฏิกิริยาในปริมาณเท่ากับที่สูญเสียจากระบบแล้วพบว่า ปริมาณการเกิดปฏิกิริยาจะเท่ากับการเกิดปฏิกิริยาในระบบการผลิตที่ไม่มีการแยกกลีเซอรีนออก