ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอตโดยใช้ของเสียอินทรีย์จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : วพ.2553 / 5565  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : คัดแยกแบคทีเรียจากดินปนเปื้อนน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อใช้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต โดยใช้ของเสียอินทรีย์ที่มาจากการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งผลิตมาจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นแหล่งคาร์บอน กลุ่มแบคทีเรียที่มีความสามารถในการเจริญบนอาหาร ที่มีของเสียอินทรีย์ถูกทำให้อุดม แบคทีเรียบริสุทธิ์จำนวนสี่สายพันธุ์ได้รับการคัดเลือกจากการย้อมแกรนูล PHA โดยการย้อมเปรียบเทียบด้วยวิธีการย้อมไนล์ บลู เอ และซูดาน แบล็ค บี ผลการวิเคราะห์ยีนบริเวณ 16S rRNA ของแบคทีเรียเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แบคทีเรียสายพันธุ์ ASC1 มีความคล้ายคลึงกับ Acinetobacter baumannii RM4 94.89% ตั้งชื่อเป็น Acinetobacter sp. ASC1 แบคทีเรียสายพันธุ์ ASC2 มีความคล้ายคลึงกับ Pseudomonas mendocina DS0601-FX 99.18% ตั้งชื่อเป็น Pseudomonas sp. ASC2 แบคทีเรียสายพันธุ์ ASC3 มีความคล้ายคลึงกับ Enterobacter sp. BSRA2 99.24% ตั้งชื่อเป็น Enterobacter sp. ASC3 และแบคทีเรียสายพันธุ์ ASC4 มีความคล้ายคลึงกับ Bacillus subtilis IAM 12118T 98.40% ตั้งชื่อเป็น Bacillus sp. ASC4