ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฟิล์มไคโตซานผสมเปปไทด์สังเคราะห์ต้านจุลชีพ
Library Call : PJ.2553 / 6098  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มไคโตซานผสมเปปไทด์ต้านจุลชีพทั้งด้านการต้านเชื้อจุลินทรีย์และทางกายภาพ โดยฟิล์มไคโตซานสามารถเตรียมได้โดยละลายผงไคโตซาน 85%degree of deacetylation ให้มีความเข้มข้น 2% (w/v) ในกรดอะซิติกเข้มข้น 1% เติมกลีเซอรอล 25% (w/w chitosan) และเติมเปปไทด์ต้านจุลชีพปริมาณ 47 ?g/disc เมื่อทดสอบคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของฟิล์มไคโตซานผสมเปปไทด์ต้านจุลชีพเทียบกับฟิล์มไคโตซานที่ไม่มีการผสมเปปไทด์ต้านจุลชีพ ทั้งในอาหารเชื้อชนิดเหลวและอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งโดยทำการทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย vibrio parahaemolyticus พบว่าไคโตซานผสมเปปไทด์ ต้านจุลชีพสามารถยับยั้งเชื้อได้ดีกว่าฟิล์มไคโตซานที่ไม่มีการผสมเปปไทด์ต้านจุลชีพ นอกจากนี้ยังได้ทำการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกายภาพของฟิล์มไคโตซานโดยทำการวัดค่าความหนา ค่าสี และค่า tensile strength พบว่าฟิล์มไคโตซานมีความหนาแน่นเท่ากับ 0.033 mm ค่าสี และค่า tensile strength พบว่าฟิล์มไคโตซานมีความหนาเท่ากับ 0.033 mm ค่าสี L= 89.70 ? 0.07, a*= -0.37?0.05, b*=1.38?0.04 และค่า tensile strength 10.16?0.48 MPa