ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาโดโลไมต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับหารผลิตไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2549 / 3834  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงงานนี้ทำการศึกษาการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพื่อผลิตไบโอดีเซล โดยใช้โดโลไมต์ที่โหลดด้วยโลหะชนิดต่างๆ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ชนิดเบส ศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อปฏิกิริยา ได้แก่ ชนิดโลหะที่ใช้โหลดลงบนโดโลไมต์ อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาโดโลไมต์ก่อนนำมาเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมัน เวลาในการทำปฏิกิริยา และปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา และตรวจสอบลักษณะสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิค XRD และ TGA พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมจากโดโลไมต์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส และโหลดด้วยแคลเซียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุด ให้ความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร์ร้อยละ 99.9 และภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยา คือ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเป็น 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของน้ำมัน อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันเป็น 15 ต่อ 1 และเวลาในการทำปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิรีฟลักซ์ของเมทานอล นอกจากนั้น ผลการทดลองบ่งชี้ว่า CaO ที่ได้จากการสลายตัวของ CaCO3 ในโดโลไมต์ที่อุณหภูมิสูง และ Ca(OH)2 ที่ได้จากการตกตะกอนแคลเซียมไอออนในขั้นตอนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตำแหน่งเบสที่ว่องไว