ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์และการหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้หอกลั่นแบบเกิดปฏิกิริยา
Library Call : 541554  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งสามารถนำมาทดแทนแหล่งพลังงานปิโตรเลียม โดยทั่วไปน้ำมันพืชที่รับประทานได้ เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล อย่างไรก็ตามการใช้น้ำมันเหล่านี้ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันพืชสำหรับการบริโภค งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำซึ่งเป็นน้ำมันพืชที่ไม่สามารถบริโภคได้ เนื่องจากน้ำมันสบู่ดำมีปริมาณกรดไขมันอิสระ 14% ดังนั้นกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่พิจารณาประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกจะเปลี่ยนไตรกลีเซอร์ไรด์ให้เป็นกรดไขมันโดยใช้ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และในส่วนที่สอง กรดไขมันจะทำปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันกับเมทานอลโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ผลิตภัณฑ์เป็นเมทิลเอสเทอร์ (ไบโอดีเซล) งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน การจำลองกระบวนการผลิตไบโอดีเซลถูกดำเนินการเพื่อหาพารามิเตอร์ที่สำคัญซึ่งมีผลต่อกระบวนการผลิต ระเบียบวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง (response surface methodology) โดยการออกแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต (central composite design) ถูกใช้ในการหาสภาวะการดำเนินการผลิตไบโอดีเซลที่เหมาะสม จากการศึกษาพบว่า เพื่อให้ได้ไบโอดีเซลที่มีความบริสุทธิ์ 99.9% หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยาต้องดำเนินการโดยมีอัตราการไหลของไบโดดีเซลที่ด้านล่างเท่ากับ 126.4 kmol/h อัตราการปัอนกลับ (reflux ratio) เท่ากับ 0.4 และอุณหภูมิของกรดโอเลอิกในสายป้อนเท่ากับ 160? เมทานอลและกรดโอเลอิกถูกป้อนเข้าหอกลั่นที่ชั้นที่ 12 และ 3 ตามลำดับ งานวิจัยนี้ยังได้ศึกษาการนำเมทานอลกลับมาใช้ประโยชน์และการเบ็ดเสร็จความร้อนเพื่อลดการใช้พลังงานภายในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยาด้วย