ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์ค่า Emegy ของน้ำมันปาล์ม, สบู่ดำ และน้ำมันมะพร้าว ที่ใช้ผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย
Library Call : PJ.2554 / 5939  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : Emergy หมายถึง ค่าพลังงานของสิ่งต่างๆ เช่น ดิน น้ำ ปุ๋ย ที่ได้รับมาแต่กำเนิดจากธรรมชาติ ซึ่งโครงการวิเคราะห์ค่า emergy ของ ไบโอดีเซล ที่ผลิตจาก น้ำมันปาล์ม, สบู่ดำ และ น้ำมันมะพร้าว ในประเทศไทย ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของวัตถุดิบในการทำไบโอดีเซล ในส่วนของปาล์มน้ำมัน สามารถผลิตไบโอดีเซลได้ทั้งหมด 2480.41 kg/ha/yr ค่า emergy ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากต้นปาล์มน้ำมันเท่ากับ 6.37*1012 seJ/kg biodiesel ส่วน emergy ของต้นสบู่ดำสามารถผลิตไบโอดีเซลได้ทั้งหมด 1911.88 kg/ha/yr ค่า emergy ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากต้นสบู่ดำเท่ากับ 2.42*1013 seJ/kg biodiesel และในส่วนของต้นมะพร้าวสามารถผลิตไบโอดีเซลได้ทั้งหมด 1685.29 kg/ha/yr ค่า emergy ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากต้นสบู่ดำเท่ากับ 1.21*1013seJ/kg biodiesel ค่า emergy ในส่วนต่างๆ จะถูกนำไปคำนวณ หาค่า EYR, ELR, ESI จากผลการคำนวณ การผลิตไบโอดีเซลจากต้นปาล์มน้ำมัน EYR มีค่าเท่ากับ 1.36, ELR มีค่าเท่ากับ 4.18 และ ESI มีค่าเท่ากับ 0.33 ส่วนของการผลิตไบโอดีเซลจากต้นมะพร้าว EYR มีค่าเท่ากับ 1.07, ELR มีค่าเท่ากับ 11.79 และ ESI มีค่าเท่ากับ 0.09 ส่วนของการผลิตไบโอดีเซลจากต้นสบู่ดำ EYR มีค่าเท่ากับ 1.18, ELR มีค่าเท่ากับ 9.23 และ ESI มีค่าเท่ากับ 0.13 จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปผลของโครงการวิจัยได้ว่า ปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมที่สุดในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย