ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกในการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2552 / 5045  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซล ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมพลังงานมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ได้ดี แต่การผลิตไบโอดีเซลนั้นยังคงประสบปัญหาในเรื่องคุณภาพของเชื้อเพลิง และราคาต้นทุนการผลิตที่สูง ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกในการผลิตไบโอดีเซลใน 4 กระบวนการ ได้แก่ 1.กระบวนการที่ใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 2.กระบวนการที่ใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 3.กระบวนการที่ใช้กรดแบบวิวิธพันธุ์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และ 4.กระบวนการผลิตภายใต้สภาวะเหนือวิกฤต โดยจำลองกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรมแอสเพน พลัส (ASPEN PLUS) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่จะได้ไบโอดีเซลที่มีค่าความบริสุทธิ์สูงตามมาตรฐาน รวมทั้งศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการผลิตรวมถึงพลังงานที่ใช้ โดยกำหนดให้กำลังการผลิตเป็น 50,000 ตันต่อปี ผลจากการเปรียบเทียบพบว่า กระบวนการที่สภาวะเหนือวิกฤตเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะถึงแม้จะใช้พลังงานสูงที่สุดถึง 1,435.4 กิโลวัตต์/ชั่วโมงในการผลิต และใช้เมทานอลในปริมาณที่สูงมาก แต่ไบโอดีเซลที่ได้จากการผลิตนั้นมีทั้งปริมาณ และความบริสุทธิ์ที่สูง ทั้งยังมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่น่าพอใจ โดยใช้ระยะเวลาคืนทุนทั้งสิ้นเพียง 6 ปี