ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงงานผลิต ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วระดับชุมชน
Library Call : B1633  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบ
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนด้านพลังงานมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวนด้านพลังงานสูง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของภาคการผลิตและภาคครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดและลดน้อยลงทุกวัน จึงทำให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยหันมาให้ความสำคัญในการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น หนึ่งในรูปแบบของพลังงานทดแทนที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั่นคือการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจาน้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำน้ำมันพืชใช้แล้วที่ถูกทิ้งกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดน้ำมันพืชใช้แล้วและลดการนำกลับมาใช้ซ้ำ ยังช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก นอกจากนี้การที่ภาครัฐให้การสนับสนุนด้วยการปรับลดข้อบังคับคุณสมบัติน้ำมันไบโอดีเซลลง ช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงและสามารถจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าน้ำมันดีมาก จึงยิ่งสงเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้วมากยิ่งขึ้น การที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลสูงที่สุดในพื้นที่เขตภาคกลางและเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีผู้ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วระดับชุมชนอยู่เพียงแห่งเดียว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการก่อตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วระดับชุมชน ผู้ศึกษาโครงการได้ทำการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ เพื่อจัดตั้งบริษัทผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วระดับชุมชน ขนาดกำลังการผลิต 5,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้เงินลงทุน 6 ล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเป็น 1:1 โดยประเมินในด้านการตลาด การผลิตและการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางป้องกัน จากผลการประเมินความเป็นไปได้นั้นพบว่าโครงการดังกล่าวมีความน่าสนใจลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 5.12 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนภายในที่ 27% และมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 4 ปีด้วยอัตราคิดลดที่ 10%