ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ของการแยกกลีเซอรีนจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : BE0012  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบ
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตจากน้ำมันดิบตามแหล่งธรรมชาติมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงทำให้การศึกษาที่จะใช้พลังงานทางเลือกจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานจากพืช พลังงานแสงอาทิตย์ เกิดขึ้นอย่างมาก รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสำคัญถึงความมีเสถีของพลังงานของชาติในอนาคตจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และกำหนดให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลซึ่งมีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% ในปี 2555 จึงทำให้มีการลงทุนผลิตไบโอดีเซลอย่างมากจนประมาณการณ์ว่าอุปทานจะเกินอุปสงค์ กลีเซอรีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล จึงถูกคาดการณ์ว่าจะล้นตลาดและมูลค่าจะลดต่ำลงอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อจะเพิ่มมูลค่ากลีเซอรีนโดยการทำบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นและจำหน่ายไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ โครงการศึกษาภายใต้สมมติฐานของกำลังผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ 150 ตันต่อวัน โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดยใช้ครูดกลีเซอรีนเป็นวัตถุดิบ และมีกลีเซอรีนบริสุทธ์เป็นผลิตภัหลักและเมทานอลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ โครงการใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 995 ล้านบาท และต้นทุนเงินต้น (WACC) 12.21% เป็นการผลิตภายใต้การส่งเสริม BOI เวลาศึกษา 10 ปี ผลการศึกษาพบว่าโครงการมีความน่าสนใจในการลงทุน โดยมีผลตอบแทนการลงทุนคิดมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่อัตรส่วนลด 12.21% เท่ากับ 1,608 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนในการลงทุน (IRR) 36.6% และระยะเวลาคืนทุน (PB) 5 ปี นอกจากนั้น จากการวิเคราะห์ความไวของการลงทุนความเป็นไปได้ทางการตลาดการจัดการวัตถุดิบ และการแข่งขันในอุตสาหกรรม พบว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจลงทุนโครงการหนึ่ง