ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาผลของแหล่งพลังงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2550 / 4022
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากกรดไขมันอิสระ และใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่น ความร้อน คลื่นอัลตราโซนิค และคลื่นไมโครเวฟในการสังเคราะห์ไบโอดีเซล ภาวะที่ใช้ในการทดลองคือ อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง เมทานอลต่อกรดไขมันอิสระเป็น 9:1 ใช้กรดซัลฟูริก 5%โดยน้ำหนักเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยมีเวลาเป็นตัวแปรในการทำปฏิกิริยาตั้งแต่ 0.5 นาที ถึง 5 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานที่ใช้ จากผลการทดลองพบว่าปฏิกิริยาที่เกิดที่ภายใต้ภาวะคลื่นอัลตราโซนิค หรือคลื่นไมโครเวฟเป็นแหล่งพลังงานนั้น ไม่เพียงแต่ใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาสั้นกว่าแล้วยังให้ปริมาณของไบโอดีเซลที่สูงกว่าด้วย คำสำคัญ : biodiesel, ultrasonic irradiation, microwave, free fatty acid