ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การตรึงเอนไซม์ไลเพสเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2554 / 5843  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลหรือ fatty acid methyl ester (FAME) มีบทบาทมากขึ้น เพราะการลดลงของพลังงานเชื้อเพลิงราคาน้ำมันดิบที่เดิมมากขึ้น เป็นมิตรแก่ส่งแวดล้อม เมื่อไม่นานมานี้ มีการให้ความสนใจการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ร่วมกลีเซอรอลสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และกระบวนการทำให้ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ทำได้ง่าย ไลเพสสามารถเร่งได้ทั้งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของไตรกลีเซอรอลของไตรกลีเซอไรด์ และ เอสเตอร์ริฟิเคชั่นของกรดไขมันอิสระเพื่อผลิตไบโอดีเซล อย่างไรก็ตามราคาของเอนไซม์ยังคงเป็นอุปสรรค เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงนำการตรึงเอนไซม์มาประยุกต์ใช้ งานวิจัยนี้ใช้ไลเพสจากเชื้อ Candida rugosa (CRL) ตรึงบนตัวค้ำจุน Amberlite XAD7 ที่มีสมบัติไฮโดรโฟบิก โดยการตรึงแบบ ดูดซับทางภายภาพ ภาวะที่ใช้ตรึงคือ ค่าความเป็นกรดด่าง 6 ความแข็งแรงของไอออน 20 มิลลิโมลาร์ ปริมาณเอนไซม์ 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 20องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และศึกษาผลของสารเพิ่มประสิทธิภาพการตรึง (adjuvants) 10 ชนิด ผลการทดลองพบว่า SDS ให้ค่าการทำงานเป็น 3.723 ยูนิต/กรัมของตัวค้ำจุน สำหรับ CRL ตรึงรูป และได้ค่าการผลิตไบโอดีเซลจากปฏิกิริยา ทราส์เอสเทอริฟิเคชั่น ประมาณ 56 เปอร์เซ็นต์