ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาพารามิเตอร์ของการผลิตไบโอดีเซลในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อ 
Library Call : วพ.2553 / 5543  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การผลิตไบโอดีเซลในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤต มีข้อได้เปรียบกว่ากระบวนการแบบดั้งเดิมซึ่งใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ ได้แก่ มีประสิทธิภาพสูงและใช้วัตถุดิบได้หลากหลายกว่า อย่างไรก็ตามพบว่า ร้อยละเมทิลเอสเทอร์สูงสุดในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤต ต่ำกว่าในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์เล็กน้อย จุดประสงค์แรกของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาผลของตัวทำละลายร่วมที่ใช้ลดความหนืดในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องระดับขยายขนาด โดยศึกษาผลของตัวทำลายร่วมด้วยการออกแบบการทดลองแบบ 2[superscript 3] แฟกทอเรียล พบว่าตัวทำละลายร่วมไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อร้อยละเมทิลเอสเทอร์ จุดประสงค์ที่สองคือ การพัฒนาการวิธีประมาณเวลาในการเกิดปฏิกิริยาของการผลิตไบโอดีเซลในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบจำลองทางเทอร์โมไดนามิกส์ (PR-MHV2-UNIQUAC) ซึ่งมีการปรับพารามิเตอร์อันตรกริยา ร่วมกับจลนพลศาสตร์ของการผลิตไบโอดีเซลในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์ม และดุลมวลสารพื้นฐานในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อ พบว่าแบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถทำนายค่าที่ได้ จากผลการทดลองได้ดีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 320? เนื่องจากไม่มีผลของการแตกตัวทางความร้อนของกรดไขมันไม่อิ่มตัว และแสดงให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงแฟกเตอร์สภาพอัดได้ของของผสม ที่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าลงในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อ นอกจากนี้วิธีประมาณเวลาในการเกิดปฏิกิริยาที่พัฒนาขึ้น โดยสันนิษฐานว่าแฟกเตอร์สภาพอัดได้ไม่คงที่นั้นแสดงให้เห็นว่าร้อยละเมทิลเอสเทอร์ ที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องมีค่าต่ำลงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเกิดจากการแตกตัวทางความร้อนที่อุณหภูมิ 350? และเวลาในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า 30 นาที