ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการดูดซับ
Library Call : PJ.2554 / 5735
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการดูดซับด้วยดินสเมคไทต์สังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์มทำปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันกับเมทานอลที่อัตราส่วนโดยโมลระหว่างเอทานอลต่อน้ำมันเป็น 6 : 1 โดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลังจากนั้นนำไบโอดีเซลที่แยกชั้นกลีเซอรีนออกแล้วมาทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้วิธีการล้างด้วยน้ำ แต่กระบวนการล้างด้วยน้ำจะทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียและต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการบำบัด ดังนั้นการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยตัวดูดซับจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดปัญหาที่เกิดจากการล้างด้วยน้ำ ในงานวิจัยนี้ใช้ดินสเมคไทต์ที่กระตุ้นด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้นต่างๆเพื่อทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยทำการศึกษาผลของความเข้มข้นของกรดที่ใช้ในการกระตุ้นดิน (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0 โมลาร์) ปริมาณตัวดูดซับ(ร้อยละ 1, 3, 5, 10, 15 โดยน้ำหนักของไบโอดีเซล) และระยะเวลาในการกวน (5, 10, 15, 20 นาที) จากการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการดูดซับตัวเร่งปฏิกิริยาและสบู่ที่ความเข้มข้นของกรดที่ใช้ในการกระตุ้นดิน 0.7 โมลาร์ ปริมาณตัวดูดซับที่ใช้ร้อยละ 5.0 โดยน้ำหนักไบโอดีเซล ใช้ความเร็วในการกวน 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ไบโอดีเซลที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วมีค่าความเป็นกรดผ่านมาตรฐาน ASTM D 664 แต่ปริมาณกลีเซอรอลอิสระ ไดกลีเซอไรด์ กลีเซอรีน ไม่ผ่านมาตรฐาน EN 14105 ดังนั้นดินสเมคไทต์มีความสามารถในการดูดซับตัวเร่งปฏิกิริยาและสบู่ในไบโอดีเซล แต่มีประสิทธิภาพต่ำ คำสำคัญ : ไบโอดีเซล ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน ดินสเมคไทต์ ตัวดูดซับ